Logo_Mini_PNG

حوزه‌های اصلی فعالیت پژوهشی موسسه شامل؛ بهبود فرایندهای کار، مهندسی مجدد فرایندها، تحقیقات بازار و رضایت سنجی، طراحی نظام های آموزشی، نیازسنجی آموزشی مشاغل و تعیین اثربخشی آموزشی دوره های آموزشی ضمن خدمت، ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، بهبود و بازسازی سازمان، مدیریت فرهنگ سازمانی، مخاطرات شغلی، برون سپاری، انجام طرح های تحلیل آماری و سایر حوزه های مرتبط با سازمان، مدیریت و کارکنان در تراز جهانی می باشد.